Stowarzyszenie Trenerów NVC

Stowarzyszenie Trenerów NVC

Mamy nadzieję, że Stowarzyszenie Trenerów NVC będzie wspierało nas w działaniach zgodnych z wartościami, które współdzielimy i które nas łączą. Utworzyliśmy je przede wszystkim po to, aby opisać, uporządkować i sformalizować to, co do tej pory funkcjonowało bez formalnych ram.

Dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Trenerów NVC z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Powstańców Śląskich 87 /247, 01-355 Warszawa, nr KRS 0000783082. 

Data rejestracji 25.04.2019 r.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Członkami  mogą być wyłącznie Certyfikowani Trenerzy NVC.

Dane członków organów:

Zarząd:

 1. Agnieszka Pietlicka – Prezes
 2. Paulina Orbitowska-Fernandez
 3. Magdalena Wegner

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Beata Hołtyń
 2. Piotr Gośka-Hołtyń
 3. Joanna Berendt
 4. Magdalena Sendor

Cele Stowarzyszenia Trenerów NVC

Celami stowarzyszenia są:

- wspieranie społeczności Certyfikowanych Trenerów NVC
- wspieranie współpracy pomiędzy Certyfikowanymi Trenerami NVC
- reprezentowanie Certyfikowanych Trenerów NVC na zewnątrz w kontaktach z innymi podmiotami
- dbanie o przestrzeganie standardów Certyfikowanych Trenerów NVC
- dbanie o jakość i spójność z podstawami NVC w dzieleniu się treściami opartymi na NVC przez osoby niebędące CT
- dbanie o jakość i spójność NVC w procesie jego rozpowszechniania w Polsce, w każdej formie (np. artykuły, wywiady, szkolenia)
- szerzenie NVC
- tworzenie społeczności NVC w Polsce oraz wspieranie współpracy wewnątrz społeczności
- wspieranie osób w procesie certyfikacji.

Kontakt

Masz pytanie do Stowarzyszenia? Napisz na adres stowarzyszenie@trenerzynvc.pl lub skorzystaj z poniższego formularza:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych do formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Klauzulą Informacyjną poniżej. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili wycofać.

   

  Klauzula informacyjna

  Osoby kontaktujące się ze stowarzyszeniem informujemy, że :

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Trenerów NVC z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Powstańców Śląskich 87 /247, 01-355 Warszawa, nr KRS 
  2. Celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności reprezentowanie Certyfikowanych Trenerów NVC w kontaktach z innymi podmiotami, dbanie o jakość i spójność NVC w dzieleniu się treściami opartymi na NVC przez osoby niebędące CT, szerzenie NVC, tworzenie społeczności NVC w Polsce.
  3. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne. Niemniej jest ono konieczne, jeżeli chcą Państwo skontaktować się ze Stowarzyszeniem i uzyskać jakakolwiek reakcję. Każdy kontakt pod adresem korespondencyjnym lub mailowym Stowarzyszenia, jak i kontakt z którymkolwiek członkiem organów Stowarzyszenia związany ze Stowarzyszeniem  oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa przez Stowarzyszenie.
  5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.  W przypadku gdy w wyniku podjętych przez Państwa czynności powstanie jakikolwiek stosunek prawny, który wiąże się z obowiązkiem przechowywania danych przez określony w przepisach prawa okres czasu zostaną Państwo poinformowani podstawie i okresie przechowywania tych danych.
  9. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez złożenie oświadczenia mailowego na adres mailowy Stowarzyszenia, lub poprzez przesłanie oświadczenia pisemnego listem poleconym na adres korespondencyjny Stowarzyszenia.

  Klauzula informacyjna dla członków        

  Informujemy, że :

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Trenerów NVC z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Powstańców Śląskich 87 /247, 01-355 Warszawa, nr KRS 
  2. Celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia oraz realizacja obowiązków prawnych wynikających z ustawy Prawo o Stowarzyszeniach w zakresie ewidencjonowania członków stowarzyszenia, ustawy o KRS w zakresie danych podlegających wpisowi do KRS oraz przepisów ustaw podatkowych nakładających obowiązki identyfikacji i  ewidencjonowania
  3. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne. Dane członków założycieli przetwarzane są na podstawie zgody na ich przetwarzanie wyrażonej przy zakładaniu Stowarzyszenia, zaś dane członków, którzy wstąpili do Stowarzyszenia po jego rejestracji przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przy wstąpieniu.
  5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wystąpienia ze Stowarzyszenia, z wyjątkiem danych członków założycieli ujawnionych w dokumentach KRS oraz danych w postaci imion i nazwisk, które będą przechowywane przez cały okres istnienia stowarzyszenia w celu wykazania, że przez cały okres istnienia Stowarzyszenia liczba członków Stowarzyszenia nie spadła poniżej liczby minimalnej.  Ponadto w przypadku zawarcia przez   Państwa jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek stosunku prawnego, który wiąże się z obowiązkiem przechowywania danych przez określony w przepisach prawa okres czasu, zostaną Państwo poinformowani o podstawie i okresie przechowywania tych danych. Dane dotyczące wpłat składek członkowskich, jak i innych rozliczeń członków ze Stowarzyszeniem będą przechowywane przez okres wskazany właściwymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.