Kontrakt dotyczący dobrych praktyk Certyfikowani Trenerzy NVC Polska

 

Praktyki rozwiązywania napięć i konfliktów w społeczności NVC w Polsce

 

Treść dokumentu została opracowana przez społeczność Certyfikowanych Trenerek i Trenerów

 

Ten tekst adresujemy do:  

  • certyfikowanych trenerów (CT)  NVC i kandydatów,
  • asesorek i asesorek w procesie uczenia się (AinT),  
  • osób dzielących się NVC bez certyfikacji,
  • uczestników warsztatów,
  • partnerów biznesowych (np. przedstawicieli firm, które zapraszają nas do współpracy).

Jedna osoba może być w kilku rolach w tym samym czasie.

 

Intencja

Będąc trenerkami i trenerami certyfikowanymi przez CNVC, pragniemy dzielić się NVC tak, aby było integralną częścią naszego życia, pracy a tym samym budowania społeczności NVC w Polsce. Opracowane przez nas Praktyki stanowią rekomendację sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów w społeczności NVC. Pragniemy, aby społeczność NVC opierała się na szacunku, zaufaniu, dialogu i wzajemnej dbałości o relacje. 

Mamy świadomość, że każdy kontakt, w który zaangażowane są różne osoby może generować napięcia i konflikty. Równocześnie wierzymy, że konflikt może służyć połębieniu relacji, jeśli zaangażowane osoby wybiorą wierzyć, że każdy gniew, krytyka i osąd jest tragiczną próbą zaspokojenia swoich potrzeb oraz, że ludzie nie działają przeciwko nam, ale ku zaspokojeniu swoich potrzeb. Wierzymy, że trudne sytuacje mogą być okazją do kontaktu, wzajemnego zrozumienie oraz wypracowania skutecznych strategii działania, jeśli się o nich rozmawia. 

 

Co rozumiemy przez konflikt?

Konflikt to sytuacja, w której co najmniej jedna z osób doświadcza napięcia utrudniającego jej kontakt i współpracę z drugą osobą. Osoby te wybierają różne strategie zaspokajania potrzeb i te strategie wpływają na dobrostan drugiej osoby. W sytuacji takiej osoby doświadczają uczuć, które wskazują na niezaspokojone potrzeby oraz mają trudność, żeby się nawzajem usłyszeć, obdarzyć zrozumieniem i troską oraz wesprzeć w zaspokojeniu tych potrzeb.

Co możesz zrobić, gdy doświadczasz lub jesteś świadkiem konfliktu

 

Empatia dla siebie

Zacznij od zbudowanie połączenia ze sobą poprzez nawiązanie kontaktu ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz odróżnienie faktów od ich interpretacji. Możesz to zrobić podczas sesji empatii. Możesz sięgnąć po wsparcie jednej z osób, których nazwiska figurują na liście poniżej oraz na www.trenerzynvc.pl lub kogokolwiek ze swojej sieci wsparcia. Rekomendujemy ustalenie z osobą wspierajacą zasady na których będzie opierał się sposób udzielania przez nią wsparcia. Rekomendujemy, żebyś na sesji empatii skorzystała/-ł z procesów wspierających kontakt ze sobą i z innymi.

Możesz też wypełnić formularz feedbackowy CNVC https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrNTqZ8k4Vd9oyvU5PelfjwwrhbI6AFF9ccjNo8KUcaEkvOw/viewform

 

Zaproszenie do kontaktu 

Gdy odzyskasz kontakt ze sobą i swoimi potrzebami oraz połączysz się z człowieczeństwem drugiej osoby/osób, możesz jej/im zaproponować rozmowę. Jeśli osoba/osoby są gotowe na rozmowę/spotkanie, ale pod pewnymi warunkami np. wsparciem osoby trzeciej (mediatora), wówczas rekomendujemy, żebyście wspólnie uzgodniły/-li, kto tym wsparciem może być i kiedy może odbyć się spotkanie. 

  • Rekomendujemy skorzystanie z takich sposobów jak: mediacja w oparciu o NVC, Kręgi dialogowe, Kręgi Naprawcze, facylitacja porozumienia.
  • Gotowość prowadzenia procesu mediacji zadeklarowały (alfabetycznie wg nazwisk): Joanna Berendt, Brygida Dynisiuk, Magdalena Kosicka-Leszczyńska, Marta Kułaga, Ewa Orłowska, Agnieszka Pietlicka, Agnieszka Rzewuska-Paca, Magdalena Sendor, Magda Wegner, Elżbieta Więcław.

Jeśli osoba/osoby, z którymi chciałabyś/-łbyś wyjaśnić sytuacją nie są gotowe na spotkanie/ rozmowę, wtedy rekomendujemy dalsze opiekowanie się sobą poprzez empatię dla siebie.  Być może wspierający będzie proces opłakiwania niezaspokojonych potrzeb lub inne procesy..

 

Powtórne zaproszenie do kontaktu

Po pewnym czasie, jeśli masz pewność, że Twoją intencją jest odbudowanie kontaktu i troska, możesz powtórzyć zaproszenie do kontaktu. Jeśli osoba nie odpowie na tę prośbą, a nadszarpnięte relacje wpływają na inne osoby w Waszym najbliższym środowisku, możesz chcieć wnieść tę kwestię na forum grupy. Ważne, abyś była/był świadoma/-y intencji i potrzeb, które kierują Tobą, gdy zdecydujesz się wnieść kwestię na forum.

Możesz zastanowić się nad pytaniami: Jak się czuję w tej sytuacji? Jakie mam myśli nt. tej sytuacji, drugiej osoby, siebie? Na jakie niezaspokojone potrzeby wskazują te myśli? W jaki inny sposób mogę zadbać o te potrzeby?

Gdy będziesz miała/-ł jasność o jakie potrzeby chcesz w ten sposób zadbać, zadbaj również o to, żeby swoją strategią uwzględnić drugą osobę, która teraz na kontakt nie jest gotowa. Możesz to zrobić informując ją, co zamierzasz zrobić (co, kiedy, jak – strategia) oraz o jakie potrzeby chcesz w ten sposób zadbać (po co, co jest dla Ciebie ważne – potrzeby). 

 

Proszenie o wsparcie grupy i uruchomienie grupowego procesu naprawczego

Wniesienie kwestii na forum wiąże się z różnymi ryzykami (np. wzmacnianie wrogiego obrazu, interpretacje i dostęp tylko do jednej perspektywy, budowanie koalicji). W obliczu tych ryzyk ważne jest, aby wniesienie kwestii na forum było jednoznaczne z uruchomieniem grupowego procesu naprawczego. W takiej sytuacji każda osoba/osoby, która/-e dowiadują się o napięciu/konflikcie oraz ma/mają zasoby i chęć wsparcia porozumienia, może/mogą zaproponować działania naprawcze: mediacje w oparciu o NVC, krąg dialogowy, krąg naprawczy, facylitacja porozumienia, inne. W takiej sytuacji to osoba/osoby, które zgłosiły gotowość wspierania porozumienia w kontakcie z osobą, które uruchomiła proces zapraszają osoby potrzebne do rozwiązania danej kwestii, dbają o przepływ informacji oraz uzgodnienie działań, które uwzględniają wszystkich, których ta sytuacja dotyczy, czyli tak, jak dzieje się w przypadku formalnej mediacji.

 

Prośba do osób uczestniczących w warsztatach NVC prowadzonym przez CT w Polsce

Zależy nam na integralności przekazu Porozumienia bez Przemocy, wzajemnym zrozumieniu oraz rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i zaufania.

Jeżeli brałaś/brałeś udział w szkoleniu, warsztatach, coachingu czy mediacji, których podstawą było Porozumienie bez Przemocy i działo się coś, co w Twojej perspektywie przeczyło tej idei, zapraszamy Cię do dialogu. 

Prosimy o skontaktowanie się z wybraną osobą z grona CT lub wysłanie swoich refleksji poprzez formularz na zamieszczony stronie www.trenerzynvc.pl. Dzięki temu będziemy mieć szansę na pełniejsze zrozumienie sytuacji i/lub intencji osoby prowadzącej wydarzenie, w którym uczestniczyłaś/uczestniczyłeś, a także ewentualne podjęcie działań, które pomogłyby nam oferować NVC w zgodzie z założeniami tego podejścia. 

Osoba, do której się zwrócisz, prześle Ci propozycję wsparcia oraz dalszych kroków.