Kontrakt dotyczący dobrych praktyk Certyfikowani Trenerzy NVC Polska

 

Kontrakt dotyczący dobrych praktyk wokół wspólnoty certyfikowanych trenerek i trenerów NVC w Polsce:

Zapraszamy wszystkie osoby działające w zakresie NVC na terenie Polski o zapoznanie się ze sformułowaniami zawartymi w kontrakcie.

Jako trenerki i trenerzy certyfikowani (CT) przez CNVC chcemy dzielić się NVC z Klientami i jednocześnie zależy nam, by NVC było integralną częścią naszej pracy i życia, w tym budowania wspólnoty CT w Polsce. Kontrakt dotyczy konfliktów między CT i we wspólnocie NVC.

Chcemy aby wspólnota CT oparta była na otwartości, dialogu, współpracy i wzajemnej dbałości o jak najwyższą jakość i spójność oferowanych usług (szkoleń, mediacji, coachingów).

Mamy świadomość, że w czasie naszej współpracy mogą pojawić się konflikty i ważne jest dla nas, by były one szansą na kontakt i na lepsze wzajemne zrozumienie oraz wypracowanie lepszych strategii działania i współpracy.

 

Co rozumiemy przez konflikt:

 • sytuacje, w których choćby jedna ze stron odczuwa dyskomfort, który utrudnia jej kontakt i współpracę z drugą stroną
 • sytuacje między CT w Polsce
 • sytuacje we wspólnocie NVC w Polsce.

 

I. Konflikty między certyfikowanymi trenerami NVC

Ustalamy następujący model rozwiązywania konfliktów między CT:

 1. Nawiązanie kontaktu z samym sobą (tzw. sesje empatii). Osoba potrzebująca wsparcia nawiązuje kontakt i ustala zasady tego wsparcia.
 2. Nawiązanie kontaktu z drugą stroną konfliktu poprzez przekazanie konkretnej prośby do drugiej strony. Prosimy o udzielenie odpowiedzi lub wejście w kontakt.
 3. Gdy druga strona jednak odmawia odpowiedzi lub nie podejmuje kontaktu, jest we wspólnocie otwartość na wniesienie konfliktu na forum poprzez umieszczenie prośby o wsparcie na liście googlowej CT w Polsce lub wysłanie prośby o mediację do konkretnej osoby spośród zadeklarowanych. (Przed wniesieniem konfliktu na forum informujemy drugą stronę o takim zamiarze, wskazując przy tym termin po upływie którego sprawa zostanie wniesiona na forum. Jeżeli przed upływem wskazanego terminu pomiędzy stronami konfliktu nie dojdzie do kontaktu, lub mimo kontaktu nie dojdzie do rozwiązania konfliktu, wówczas każda ze stron, już bez uprzedniego informowania drugiej strony ma prawo wnieść konflikt na forum w sposób wyżej wskazany).
 4. Gotowość prowadzenia procesów mediacji w konflikcie zadeklarowali: Magdalena Sendor, Anna Mills, Magda Wegner, Ewa Orłowska, Agnieszka Pietlicka, Joanna Berendt, Elżbieta Więcław, Agnieszka Rzewuska-Paca, Magdalena Kosicka-Leszczyńska, Marta Kułaga.

 

Dodatkowe warunki:

 • Poprzez wniesienie konfliktu na forum w sposób wyżej wskazany strony rozumieją dwa tryby:

1)   Umieszczenie prośby o wsparcie na liście googlowej CT w Polsce – osoba inicjująca, po wyczerpaniu trybu informacyjnego, opisanego powyżej, może poinformować wspólnotę o konflikcie i zwrócić się o wsparcie i pomoc. W takiej sytuacji, o ile prośba o pomoc nie jest prośbą o konkretne działanie, każdy z członków wspólnoty z osobna, jak i wspólnota w całości, może zaoferować pomoc wedle swego uznania. W takiej sytuacji członkowie wspólnoty mają prawo otwartego mówienia we wspólnocie CT o konflikcie w celu wspólnego szukania rozwiązań. Intencją takiego rozwiązania jest wzajemna jasność, dzielenie się, zrozumienie, budowanie wspólnoty i wsparcie dla wszystkich członków wspólnoty.

2)   Tryb mediacji indywidualnej pomiędzy stronami konfliktu.

 • Koszty mediacji dzielone są na pół, chyba że strony zdecydują się inaczej.
 • Proces mediacyjny inicjuje osoba, która doświadcza braku kontaktu lub takiej jakości kontaktu, której na dany moment potrzebuje/ceni.
 • Jest możliwe szukanie mediatora spoza wspólnoty NVC.
 • Jeśli mediacja zostanie zerwana lub nie dojdzie do niej z powodu braku kontaktu lub odmowy, każda strona może wnieść zagadnienie na forum wspólnoty CT w sposób opisany w punkcie 1 powyżej, aby podjąć próbę naprawy sytuacji lub rozwiązania.
 • O statusie mediacji i kolejnych krokach informowana jest wspólnota CT w Polsce za pomocą listy dyskusyjnej CT lub spotkań CT. Intencją informowania wspólnoty CT jest aktualizacja informacji i troska o niepozostawianie nieaktualnych ocen na temat stron.

 

II. Konflikty we wspólnocie NVC

Ustalamy, że każdy kto z jakiegokolwiek powodu będzie odczuwał dyskomfort związany z dzieleniem się NVC w Polsce, lub ze wspólnotą NVC, ma prawo zgłosić taką sytuację poprzez skontaktowanie się z wybraną przez siebie osobą z grona certyfikowanych trenerów NVC. Lista kontaktów.

W przypadku gdy takie zgłoszenie wpłynie, osoba która otrzymała wiadomość przekazuje sprawę do wspólnoty trenerów. Propozycja kolejnych kroków i dialogu zostanie przesłana do nadawcy.

 

Prośba do uczestników oferty CT NVC w Polsce

Zależy nam na integralności przekazu Porozumienia bez Przemocy, wzajemnym zrozumieniu oraz rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i zaufania.

Jeżeli brałeś/brałaś udział w szkoleniu, warsztacie, coachingu czy mediacji, których bazą było Porozumienie bez Przemocy i działo się coś, co w Twojej perspektywie przeczyło tej idei, zapraszamy do dialogu. Proszę skontaktuj się z jednym z CT trenerów. Dzięki temu będziemy mieli szansę na pełniejsze zrozumienie sytuacji, być może intencji trenerki/trenera i ewentualne podjęcie działań, które pomogłyby nam wspólnocie oferować NVC w zgodzie z jej założeniami.